วิสัยทัศน์“โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จัดการศึกษาดี คุณภาพผู้เรียนเด่น เน้นการมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
3. ดำเนินงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.2 ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
1.3 ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
1.5 พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 การบริหารจัดการสถานศึกษา
2.3 พัฒนาความปลอดภัยในสถานศึกษา
2.4 จัดหา และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่
2.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
3.1 ส่งเสริมศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา และชมรมผู้ปกครอง
3.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และชมรมผู้ปกครอง4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้า ทางวิชาชีพของบุคลากร
4.2 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 จัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม