ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเทศบาล 6 ( วัดตันตยาภิรม )
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2468 โดยมีปลัดแสง เขมโก เป็นผู้อุปการะโรงเรียน และมีนายย้วนเป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เดิมชื่อโรงเรียนประชาตำบลบางรัก
พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาลวัดตันตยาภิรม มีนายชม พลชัย เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2511 โรงเรียนโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2512 โรงเรียนโอนไปสังกัดเทศบาลเมืองตรัง
พ.ศ. 2514 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนจำนวน 218 คน
พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากเทศบาลให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2545 เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2549
พ.ศ. 2552 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ได้รับคัดเลือกให้เป็นแกนนำในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management : SBM )
พ.ศ. 2558 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6