วิสัยทัศน์“โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จัดการศึกษาดี คุณภาพผู้เรียนเด่น เน้นการมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
3. ดำเนินงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.2 ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
1.3 ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
1.5 พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 การบริหารจัดการสถานศึกษา
2.3 พัฒนาความปลอดภัยในสถานศึกษา
2.4 จัดหา และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่
2.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
3.1 ส่งเสริมศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา และชมรมผู้ปกครอง
3.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และชมรมผู้ปกครอง4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้า ทางวิชาชีพของบุคลากร
4.2 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 จัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเทศบาล 6 ( วัดตันตยาภิรม )
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2468 โดยมีปลัดแสง เขมโก เป็นผู้อุปการะโรงเรียน และมีนายย้วนเป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เดิมชื่อโรงเรียนประชาตำบลบางรัก
พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาลวัดตันตยาภิรม มีนายชม พลชัย เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2511 โรงเรียนโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2512 โรงเรียนโอนไปสังกัดเทศบาลเมืองตรัง
พ.ศ. 2514 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนจำนวน 218 คน
พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากเทศบาลให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2545 เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2549
พ.ศ. 2552 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ได้รับคัดเลือกให้เป็นแกนนำในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management : SBM )
พ.ศ. 2558 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6