กลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวกรรณิกา  ไทรงาม นางสาวกวีกานต์  สังข์ทอง นางจุฑามาศ ถาวร นางณรัชภรณ์ สุดรักษ์
ครู คศ. 2 ครู คศ. 3 ครู คศ. 2 ครู คศ. 3
นางบุปผา ธิติประเสริฐ นางภัควลัญชณ์ แสนพันตรี นางรัตธิญา ชื่นจิตร นางวิมลรัตน์  ช่วยหนู
ครู คศ. 1 ครู คศ. 3 ครู คศ. 3 ครู คศ. 2
     
นางสุภาพร ชายอีด      
ครู คศ. 3      
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางโสภาพรรณ ทองรอด นางสาวจิตติมา  ปัญญโชติกุล นางสาวฉัตรวี หยงสตาร์ นางปรียา มากขาว
ครู คศ. 3 ครู คศ. 2 ครู คศ. 2 ครู คศ. 3
นางยุแพว จิตรขวัญ นางระวิวรรณ แก้วมณี นางรัชฎา วีระวงศ์ นางวีรวรรณ ชิตมน
ครู คศ. 2 ครู คศ. 2 ครู คศ. 3 ครู คศ. 3
     
นางสุภาวดี นิลพงศ์      
ครู คศ. 3      
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางกรีพร ระวังวงค์ นางชนิดา รักษศรี นางสาวณิชารรีย์ นาวาแก้ว นายธนกฤต แสนพันตรี
ครู คศ. 2 ครู คศ. 3 ครู คศ. 3 ครู คศ. 3
   
นางวรรณวิมล บัวทอง นายสุทธิพงษ์ ผกาวรรณ    
ครู คศ. 3 ครู คศ. 2    
กลุ่มสาระสังคม
นางสาวจันทร์ทิพย์ เพิ่มสินศักดา นางวิมล ตั้งปรียารักษ์ นายสามารถ ไชยวรรณ นายกฤษณธรรม แก้วน้อย
ครู คศ. 3 ครู คศ. 2 ครู คศ. 3 ผู้ช่วยครู
     
นางสาวจิรรินทร์ ช่วยเมือง      
ผู้ช่วยครู      
กลุ่มสาระสุขศึกษา
นายวรโชติ เซ็นนิล นายศักดิ์ดา  สิทธิชัย นางสาวธิดารัตน์ จันทร์อร่าม นางสาวชนกเนตร สิริมโนวงศ์
ครู คศ. 3 ครู คศ. 3 พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
กลุ่มสาระศิลปะ
นางนฤมล ยกถาวร นางนันทนาภรณ์  แก้วมณี นางปิยามาศ พู่ตระกูล นางสาววีรนุช จิตรบุญ
ครู คศ. 3 ครู คศ. 3 ครู คศ. 3 ครู คศ. 3
     
นายเกริก  รัตนกานตดิลก      
พนักงานจ้าง      
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
นางนาตยา  จันทร์หอม นางสาวพรวดี ทับเที่ยง นางพุทธพร สุมามาลย์ นางสาวมลฐารัตน์  ฤทธิชัย
ครู คศ. 3 ครู คศ. 3 ครู คศ. 2 ครู คศ. 2
นางสิรภัทร  สนั่นแสง นางสาวสิรินดา จันทร์ผ่อง นายอรุณ ทองสม นายสุอนันท์ จิตรว่องไว
ครู คศ. 3 ครู คศ. 3 ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู
   
นายธนาธิป คล้ายเถาว์ นายธีระวัฒน์  สุทธินนท์    
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง    
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาววาสนา โฮกั้น นางสาววาสนา จันทร์เจริญ นางสิริพรรณ ไชยวรรณ นางสุกัลยา ลุ่งกี่
ครู คศ. 2 ครู คศ. 3 ครู คศ. 3 ครู คศ. 3
 
นางสาวสุชาดา ดิลกคุณากุล นางสาวอุทัยทิพย์ จริงจิตร นางสาวนิรินธน์ การิกาญจน์  
ครู คศ. 2 ครู คศ. 3 ผู้ช่วยครู  
Teacher Camio Teacher Katja Teacher Mariam Teacher Neena
ปฐมวัย
นางสาวเพ็ญณี  ศิริกุลพิทักษ์ นางเสาวคนธ์ ยอดทอง นางสาวโสภิดา  โพธิ์วิจิตร นางจงกล ลุกเซ็น
ครู คศ. 2 ครู คศ. 3 ครู คศ. 2 ครู คศ. 2
นางดรุณี กิจสมพร นางสาวปริณดา  พุทธรักษ์ นางปุณยิกา ธราดล นางมยุรี กิติระ
ครู คศ. 2 ครู คศ. 2 ครู คศ. 1 ครู คศ. 3
     
นางสาววรนุช ลิ่มมณี      
ครู คศ. 3      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
นางสาวกรญาภัทร หัสดี นายวรโชติ  เซ็นนิล นางสาวศิรพันธ์ สุนทรนนท์  
ครู คศ. 3 ครู คศ. 3 ผู้ช่วยครู  
ธุรการ
 
นางรุจา ศิริพันธ์ นางวรรวิษา เทพนวล นางสาววิไลลักษณ์ สารวัตร  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน  
แม่ครัว
 
นางสมเชื้อ  ยี้สิ้น นางวิวัลย์  อ่อนน้อม นางสุนันทา คงบำเพ็ญ  
แม่ครัว แม่ครัว แม่ครัว  
นักการภารโรง
นางพิกุล เพชรสวัสดิ์ นายดำริ เงินสี นายประทีป นวลน้อม นายประพักต์ นาเกลือ
นักการภารโรง นักการภารโรง นักการภารโรง นักการภารโรง
   
นายสมยศ โพธิ์วิจิตร นางสาวสุนิต  คงชู    
นักการภารโรง พนักงานจ้าง