ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเทศบาล  6 ( วัดตันตยาภิรม )

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  ก่อตั้งเมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2468   โดยมีปลัดแสง  เขมโก  เป็นผู้อุปการะโรงเรียน  และมีนายย้วนเป็นครูใหญ่   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  -  3 เดิมชื่อโรงเรียนประชาตำบลบางรัก

พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาลวัดตันตยาภิรม มีนายชม  พลชัย  เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2511 โรงเรียนโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. 2512 โรงเรียนโอนไปสังกัดเทศบาลเมืองตรัง

พ.ศ. 2514 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   1 – 6   มีนักเรียนจำนวน 218  คน

พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากเทศบาลให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2545  เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

พ.ศ. 2549  ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2549

พ.ศ. 2552 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  ได้รับคัดเลือกให้เป็นแกนนำในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Base  Management : SBM )

พ.ศ. 2558 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6