กำหนดการประกาศผลสอบและมอบตัวนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เบอร์โทรศัพท์ 075-218542

กำหนดการ  
14 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบ
18 มีนาคม 2560 มอบตัว (9.00-12.00 น.)
3 เมษายน 2560 ส่งใบ ปพ.1
17 เมษายน - 22 เมษายน 2560 ปรับพื้นฐาน
   
หลักฐานการมอบตัว  
ปพ.1 ตัวจริง  
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ชุด
สำเนาสูติบัตรนักเรียน 2 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 2 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา 2 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา 2 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 2 ชุด
(กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา)  
   
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 1,500 บาท
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,800 บาท
   
หมายเหตุ  
เอกสารวันมอบตัวต้องครบทุกฉบับ