วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ทางโรงเรียนจัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยทางการศึกษา